Danh mục sản phẩm

Cảm biến tiệm cận

Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT30 phạm vi 25mm 12-24VDC Giảm 221.100₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT30 phạm vi 25mm 12-24VDC
515.900₫ 737.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT30 phạm vi 15mm 12-24VDC Giảm 221.100₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT30 phạm vi 15mm 12-24VDC
515.900₫ 737.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT18 phạm vi 14mm 12-24VDC Giảm 194.700₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT18 phạm vi 14mm 12-24VDC
454.300₫ 649.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT18 phạm vi 7mm 12-24VDC Giảm 194.700₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT18 phạm vi 7mm 12-24VDC
454.300₫ 649.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT12 phạm vi 8mm 12-24VDC Giảm 208.890₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT12 phạm vi 8mm 12-24VDC
487.410₫ 696.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT12 phạm vi 4mm 12-24VDC Giảm 208.890₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT12 phạm vi 4mm 12-24VDC
487.410₫ 696.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT30 phạm vi 15mm 12-24VDC Giảm 152.790₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT30 phạm vi 15mm 12-24VDC
356.510₫ 509.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCML30 phạm vi 15mm 110-220VAC Giảm 195.690₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCML30 phạm vi 15mm 110-220VAC
456.610₫ 652.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM30 phạm vi 15mm 110-220VAC Giảm 195.690₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM30 phạm vi 15mm 110-220VAC
456.610₫ 652.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT30 phạm vi 10mm 12-24VDC Giảm 152.790₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT30 phạm vi 10mm 12-24VDC
356.510₫ 509.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCML30 phạm vi 10mm 110-220VAC Giảm 195.690₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCML30 phạm vi 10mm 110-220VAC
456.610₫ 652.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM30 phạm vi 10mm 110-220VAC Giảm 195.690₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM30 phạm vi 10mm 110-220VAC
456.610₫ 652.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT18 phạm vi 8mm 12-24VDC Giảm 138.600₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT18 phạm vi 8mm 12-24VDC
323.400₫ 462.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCML18 phạm vi 8mm 110-220VAC Giảm 166.980₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCML18 phạm vi 8mm 110-220VAC
389.620₫ 556.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM18 phạm vi 8mm 110-220VAC Giảm 166.980₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM18 phạm vi 8mm 110-220VAC
389.620₫ 556.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT18 phạm vi 5mm 12-24VDC Giảm 138.600₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT18 phạm vi 5mm 12-24VDC
323.400₫ 462.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCML18 phạm vi 5mm 110-220VAC Giảm 166.980₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCML18 phạm vi 5mm 110-220VAC
389.620₫ 556.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM18 phạm vi 5mm 110-220VAC Giảm 166.980₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM18 phạm vi 5mm 110-220VAC
389.620₫ 556.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT12 phạm vi 4mm 12-24VDC Giảm 138.600₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT12 phạm vi 4mm 12-24VDC
323.400₫ 462.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM12 phạm vi 4mm 110-220VAC Giảm 166.980₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM12 phạm vi 4mm 110-220VAC
389.620₫ 556.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT12 phạm vi 2mm 12-24VDC Giảm 138.600₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT12 phạm vi 2mm 12-24VDC
323.400₫ 462.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM12 phạm vi 2mm 110-220VAC Giảm 166.980₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM12 phạm vi 2mm 110-220VAC
389.620₫ 556.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRT30 phạm vi 15mm 12-24VDC Giảm 137.940₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRT30 phạm vi 15mm 12-24VDC
321.860₫ 459.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRL30 phạm vi 15mm 12-24VDC Giảm 166.320₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRL30 phạm vi 15mm 12-24VDC
388.080₫ 554.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRL30 phạm vi 15mm 110-220VAC Giảm 180.510₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRL30 phạm vi 15mm 110-220VAC
421.190₫ 601.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PR30 phạm vi 15mm 12-24VDC Giảm 148.830₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PR30 phạm vi 15mm 12-24VDC
347.270₫ 496.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PR30 phạm vi 15mm 110-220VAC Giảm 165.000₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PR30 phạm vi 15mm 110-220VAC
385.000₫ 550.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRT30 phạm vi 10mm 12-24VDC Giảm 137.940₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRT30 phạm vi 10mm 12-24VDC
321.860₫ 459.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRL30 phạm vi 10mm 12-24VDC Giảm 166.320₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRL30 phạm vi 10mm 12-24VDC
388.080₫ 554.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRL30 phạm vi 10mm 110-220VAC Giảm 180.510₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRL30 phạm vi 10mm 110-220VAC
421.190₫ 601.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc

Cảm biến tiệm cận (proximity sensor) là một loại cảm biến được sử dụng để phát hiện sự hiện diện hoặc vị trí của vật thể trong khoảng cách rất gần, thường chỉ trong vài mm hoặc cm. Cảm biến tiệm cận hoạt động bằng cách tạo ra một trường điện hoặc từ trường để phát hiện sự hiện diện của vật thể. Khi một vật thể nằm trong khoảng cách phát hiện của cảm biến, nó sẽ gây ra một thay đổi đáp ứng trong trường điện hoặc từ trường, và cảm biến sẽ tạo ra một tín hiệu điện để chỉ ra sự hiện diện của vật thể đó.

Cảm biến tiệm cận được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm trong công nghiệp để kiểm soát quá trình sản xuất, trong ô tô để phát hiện sự hiện diện của các vật thể gần xe và trong các thiết bị điện tử tiêu dùng như điện thoại thông minh và máy tính bảng để tắt màn hình khi không sử dụng.

Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Call Now
Shopee lazada zalo
x