Danh mục sản phẩm

Cảm biến tiệm cận

Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT30 phạm vi 25mm 12-24VDC Giảm 221.100₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT30 phạm vi 25mm 12-24VDC
515.900₫ 737.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT30 phạm vi 15mm 12-24VDC Giảm 221.100₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT30 phạm vi 15mm 12-24VDC
515.900₫ 737.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT18 phạm vi 14mm 12-24VDC Giảm 194.700₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT18 phạm vi 14mm 12-24VDC
454.300₫ 649.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT18 phạm vi 7mm 12-24VDC Giảm 194.700₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT18 phạm vi 7mm 12-24VDC
454.300₫ 649.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT12 phạm vi 8mm 12-24VDC Giảm 208.890₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT12 phạm vi 8mm 12-24VDC
487.410₫ 696.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT12 phạm vi 4mm 12-24VDC Giảm 208.890₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT12 phạm vi 4mm 12-24VDC
487.410₫ 696.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT30 phạm vi 15mm 12-24VDC Giảm 152.790₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT30 phạm vi 15mm 12-24VDC
356.510₫ 509.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCML30 phạm vi 15mm 110-220VAC Giảm 195.690₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCML30 phạm vi 15mm 110-220VAC
456.610₫ 652.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM30 phạm vi 15mm 110-220VAC Giảm 195.690₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM30 phạm vi 15mm 110-220VAC
456.610₫ 652.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT30 phạm vi 10mm 12-24VDC Giảm 152.790₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT30 phạm vi 10mm 12-24VDC
356.510₫ 509.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCML30 phạm vi 10mm 110-220VAC Giảm 195.690₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCML30 phạm vi 10mm 110-220VAC
456.610₫ 652.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM30 phạm vi 10mm 110-220VAC Giảm 195.690₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM30 phạm vi 10mm 110-220VAC
456.610₫ 652.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT18 phạm vi 8mm 12-24VDC Giảm 138.600₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT18 phạm vi 8mm 12-24VDC
323.400₫ 462.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCML18 phạm vi 8mm 110-220VAC Giảm 166.980₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCML18 phạm vi 8mm 110-220VAC
389.620₫ 556.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM18 phạm vi 8mm 110-220VAC Giảm 166.980₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM18 phạm vi 8mm 110-220VAC
389.620₫ 556.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT18 phạm vi 5mm 12-24VDC Giảm 138.600₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT18 phạm vi 5mm 12-24VDC
323.400₫ 462.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCML18 phạm vi 5mm 110-220VAC Giảm 166.980₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCML18 phạm vi 5mm 110-220VAC
389.620₫ 556.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM18 phạm vi 5mm 110-220VAC Giảm 166.980₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM18 phạm vi 5mm 110-220VAC
389.620₫ 556.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT12 phạm vi 4mm 12-24VDC Giảm 138.600₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT12 phạm vi 4mm 12-24VDC
323.400₫ 462.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM12 phạm vi 4mm 110-220VAC Giảm 166.980₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM12 phạm vi 4mm 110-220VAC
389.620₫ 556.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT12 phạm vi 2mm 12-24VDC Giảm 138.600₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT12 phạm vi 2mm 12-24VDC
323.400₫ 462.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM12 phạm vi 2mm 110-220VAC Giảm 166.980₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM12 phạm vi 2mm 110-220VAC
389.620₫ 556.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRT30 phạm vi 15mm 12-24VDC Giảm 137.940₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRT30 phạm vi 15mm 12-24VDC
321.860₫ 459.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRL30 phạm vi 15mm 12-24VDC Giảm 166.320₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRL30 phạm vi 15mm 12-24VDC
388.080₫ 554.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRL30 phạm vi 15mm 110-220VAC Giảm 180.510₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRL30 phạm vi 15mm 110-220VAC
421.190₫ 601.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PR30 phạm vi 15mm 12-24VDC Giảm 148.830₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PR30 phạm vi 15mm 12-24VDC
347.270₫ 496.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PR30 phạm vi 15mm 110-220VAC Giảm 165.000₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PR30 phạm vi 15mm 110-220VAC
385.000₫ 550.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRT30 phạm vi 10mm 12-24VDC Giảm 137.940₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRT30 phạm vi 10mm 12-24VDC
321.860₫ 459.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRL30 phạm vi 10mm 12-24VDC Giảm 166.320₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRL30 phạm vi 10mm 12-24VDC
388.080₫ 554.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRL30 phạm vi 10mm 110-220VAC Giảm 180.510₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRL30 phạm vi 10mm 110-220VAC
421.190₫ 601.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc

(đang cập nhật)

Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Hotline: 0901059191
Shopee lazada zalo
x