Danh mục sản phẩm

Cảm biến

Cảm biến quang Autonics BYD50-DDT 50mm, phản xạ hội tụ, 12-24VDC Giảm 354.816₫ Cảm biến quang Autonics BYD50-DDT 50mm, phản xạ hội tụ, 12-24VDC
827.904₫ 1.182.720₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BYD30-DDT 30mm, phản xạ hội tụ, 12-24VDC Giảm 354.816₫ Cảm biến quang Autonics BYD30-DDT 30mm, phản xạ hội tụ, 12-24VDC
827.904₫ 1.182.720₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BX15M phạm vi 15m, thu phát Giảm 554.862₫ Cảm biến quang Autonics BX15M phạm vi 15m, thu phát
1.294.678₫ 1.849.540₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BX5M phạm vi 5m, phản xạ gương Giảm 514.668₫ Cảm biến quang Autonics BX5M phạm vi 5m, phản xạ gương
1.200.892₫ 1.715.560₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BX3M phạm vi 3m, phản xạ gương Giảm 678.216₫ Cảm biến quang Autonics BX3M phạm vi 3m, phản xạ gương
1.582.504₫ 2.260.720₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BX700 phạm vi 700mm, phản xạ khuếch tán Giảm 514.668₫ Cảm biến quang Autonics BX700 phạm vi 700mm, phản xạ khuếch tán
1.200.892₫ 1.715.560₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT30 phạm vi 25mm 12-24VDC Giảm 309.540₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT30 phạm vi 25mm 12-24VDC
722.260₫ 1.031.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT30 phạm vi 15mm 12-24VDC Giảm 309.540₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT30 phạm vi 15mm 12-24VDC
722.260₫ 1.031.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT18 phạm vi 14mm 12-24VDC Giảm 272.580₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT18 phạm vi 14mm 12-24VDC
636.020₫ 908.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT18 phạm vi 7mm 12-24VDC Giảm 272.580₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT18 phạm vi 7mm 12-24VDC
636.020₫ 908.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT12 phạm vi 8mm 12-24VDC Giảm 292.446₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT12 phạm vi 8mm 12-24VDC
682.374₫ 974.820₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT12 phạm vi 4mm 12-24VDC Giảm 292.446₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT12 phạm vi 4mm 12-24VDC
682.374₫ 974.820₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT30 phạm vi 15mm 12-24VDC Giảm 213.906₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT30 phạm vi 15mm 12-24VDC
499.114₫ 713.020₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCML30 phạm vi 15mm 110-220VAC Giảm 273.966₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCML30 phạm vi 15mm 110-220VAC
639.254₫ 913.220₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM30 phạm vi 15mm 110-220VAC Giảm 273.966₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM30 phạm vi 15mm 110-220VAC
639.254₫ 913.220₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT30 phạm vi 10mm 12-24VDC Giảm 213.906₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT30 phạm vi 10mm 12-24VDC
499.114₫ 713.020₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCML30 phạm vi 10mm 110-220VAC Giảm 273.966₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCML30 phạm vi 10mm 110-220VAC
639.254₫ 913.220₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM30 phạm vi 10mm 110-220VAC Giảm 273.966₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM30 phạm vi 10mm 110-220VAC
639.254₫ 913.220₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT18 phạm vi 8mm 12-24VDC Giảm 194.040₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT18 phạm vi 8mm 12-24VDC
452.760₫ 646.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCML18 phạm vi 8mm 110-220VAC Giảm 233.772₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCML18 phạm vi 8mm 110-220VAC
545.468₫ 779.240₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM18 phạm vi 8mm 110-220VAC Giảm 233.772₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM18 phạm vi 8mm 110-220VAC
545.468₫ 779.240₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT18 phạm vi 5mm 12-24VDC Giảm 194.040₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT18 phạm vi 5mm 12-24VDC
452.760₫ 646.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCML18 phạm vi 5mm 110-220VAC Giảm 233.772₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCML18 phạm vi 5mm 110-220VAC
545.468₫ 779.240₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM18 phạm vi 5mm 110-220VAC Giảm 233.772₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM18 phạm vi 5mm 110-220VAC
545.468₫ 779.240₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT12 phạm vi 4mm 12-24VDC Giảm 194.040₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT12 phạm vi 4mm 12-24VDC
452.760₫ 646.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM12 phạm vi 4mm 110-220VAC Giảm 233.772₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM12 phạm vi 4mm 110-220VAC
545.468₫ 779.240₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT12 phạm vi 2mm 12-24VDC Giảm 194.040₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT12 phạm vi 2mm 12-24VDC
452.760₫ 646.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM12 phạm vi 2mm 110-220VAC Giảm 233.772₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM12 phạm vi 2mm 110-220VAC
545.468₫ 779.240₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Bộ điều khiển cảm biến Autonics PA-12, đa dụng, 110-240VAC Giảm 203.742₫ Bộ điều khiển cảm biến Autonics PA-12, đa dụng, 110-240VAC
475.398₫ 679.140₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Bộ điều khiển cảm biến Autonics PA10-W, 2 kênh, 110-240VAC Giảm 537.768₫ Bộ điều khiển cảm biến Autonics PA10-W, 2 kênh, 110-240VAC
1.254.792₫ 1.792.560₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc

Cảm biến là một thiết bị điện tử hoặc cơ học được thiết kế để thu thập thông tin về môi trường xung quanh và chuyển đổi nó thành tín hiệu điện. Các loại cảm biến khác nhau được sử dụng để thu thập các thông tin khác nhau, bao gồm nhiệt độ, ánh sáng, âm thanh, độ ẩm, áp suất, gia tốc, gia tốc góc và định vị vị trí.

Các cảm biến thường được sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp, khoa học, y tế, và trong các thiết bị điện tử tiêu dùng như điện thoại thông minh và các thiết bị đeo tay thông minh. Chúng có thể được sử dụng để giám sát môi trường, điều khiển tự động và theo dõi các thông số để đảm bảo an toàn và hiệu suất của hệ thống.

Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Call Now
Shopee lazada zalo
x