Danh mục sản phẩm

Cảm biến Autonics

Cảm biến quang Autonics BYD50-DDT phạm vi 50mm, phản xạ hội tụ, 12-24VDC Giảm 253.440₫ Cảm biến quang Autonics BYD50-DDT phạm vi 50mm, phản xạ hội tụ, 12-24VDC
591.360₫ 844.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BYD30-DDT phạm vi 30mm, phản xạ hội tụ, 12-24VDC Giảm 253.440₫ Cảm biến quang Autonics BYD30-DDT phạm vi 30mm, phản xạ hội tụ, 12-24VDC
591.360₫ 844.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BX15M phạm vi 15m, thu phát Giảm 396.330₫ Cảm biến quang Autonics BX15M phạm vi 15m, thu phát
924.770₫ 1.321.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BX5M phạm vi 5m, phản xạ gương Giảm 367.620₫ Cảm biến quang Autonics BX5M phạm vi 5m, phản xạ gương
857.780₫ 1.225.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BX3M phạm vi 3m, phản xạ gương Giảm 484.440₫ Cảm biến quang Autonics BX3M phạm vi 3m, phản xạ gương
1.130.360₫ 1.614.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BX700 phạm vi 700mm, phản xạ khuếch tán Giảm 367.620₫ Cảm biến quang Autonics BX700 phạm vi 700mm, phản xạ khuếch tán
857.780₫ 1.225.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT30 phạm vi 25mm 12-24VDC Giảm 221.100₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT30 phạm vi 25mm 12-24VDC
515.900₫ 737.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT30 phạm vi 15mm 12-24VDC Giảm 221.100₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT30 phạm vi 15mm 12-24VDC
515.900₫ 737.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT18 phạm vi 14mm 12-24VDC Giảm 194.700₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT18 phạm vi 14mm 12-24VDC
454.300₫ 649.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT18 phạm vi 7mm 12-24VDC Giảm 194.700₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT18 phạm vi 7mm 12-24VDC
454.300₫ 649.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT12 phạm vi 8mm 12-24VDC Giảm 208.890₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT12 phạm vi 8mm 12-24VDC
487.410₫ 696.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT12 phạm vi 4mm 12-24VDC Giảm 208.890₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT12 phạm vi 4mm 12-24VDC
487.410₫ 696.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT30 phạm vi 15mm 12-24VDC Giảm 152.790₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT30 phạm vi 15mm 12-24VDC
356.510₫ 509.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCML30 phạm vi 15mm 110-220VAC Giảm 195.690₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCML30 phạm vi 15mm 110-220VAC
456.610₫ 652.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM30 phạm vi 15mm 110-220VAC Giảm 195.690₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM30 phạm vi 15mm 110-220VAC
456.610₫ 652.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT30 phạm vi 10mm 12-24VDC Giảm 152.790₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT30 phạm vi 10mm 12-24VDC
356.510₫ 509.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCML30 phạm vi 10mm 110-220VAC Giảm 195.690₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCML30 phạm vi 10mm 110-220VAC
456.610₫ 652.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM30 phạm vi 10mm 110-220VAC Giảm 195.690₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM30 phạm vi 10mm 110-220VAC
456.610₫ 652.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT18 phạm vi 8mm 12-24VDC Giảm 138.600₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT18 phạm vi 8mm 12-24VDC
323.400₫ 462.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCML18 phạm vi 8mm 110-220VAC Giảm 166.980₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCML18 phạm vi 8mm 110-220VAC
389.620₫ 556.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM18 phạm vi 8mm 110-220VAC Giảm 166.980₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM18 phạm vi 8mm 110-220VAC
389.620₫ 556.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT18 phạm vi 5mm 12-24VDC Giảm 138.600₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT18 phạm vi 5mm 12-24VDC
323.400₫ 462.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCML18 phạm vi 5mm 110-220VAC Giảm 166.980₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCML18 phạm vi 5mm 110-220VAC
389.620₫ 556.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM18 phạm vi 5mm 110-220VAC Giảm 166.980₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM18 phạm vi 5mm 110-220VAC
389.620₫ 556.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT12 phạm vi 4mm 12-24VDC Giảm 138.600₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT12 phạm vi 4mm 12-24VDC
323.400₫ 462.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM12 phạm vi 4mm 110-220VAC Giảm 166.980₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM12 phạm vi 4mm 110-220VAC
389.620₫ 556.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT12 phạm vi 2mm 12-24VDC Giảm 138.600₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT12 phạm vi 2mm 12-24VDC
323.400₫ 462.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM12 phạm vi 2mm 110-220VAC Giảm 166.980₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM12 phạm vi 2mm 110-220VAC
389.620₫ 556.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Bộ điều khiển cảm biến Autonics PA-12, đa dụng, 110-240VAC Giảm 145.530₫ Bộ điều khiển cảm biến Autonics PA-12, đa dụng, 110-240VAC
339.570₫ 485.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Bộ điều khiển cảm biến Autonics PA10-W, 2 kênh, 110-240VAC Giảm 384.120₫ Bộ điều khiển cảm biến Autonics PA10-W, 2 kênh, 110-240VAC
896.280₫ 1.280.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc

(Đang cập nhật)

Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Hotline: 0901059191
Shopee lazada zalo
x