Danh mục sản phẩm

Cảm biến Autonics

Cảm biến quang Autonics BYD50-DDT 50mm, phản xạ hội tụ, 12-24VDC Giảm 354.816₫ Cảm biến quang Autonics BYD50-DDT 50mm, phản xạ hội tụ, 12-24VDC
827.904₫ 1.182.720₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BYD30-DDT 30mm, phản xạ hội tụ, 12-24VDC Giảm 354.816₫ Cảm biến quang Autonics BYD30-DDT 30mm, phản xạ hội tụ, 12-24VDC
827.904₫ 1.182.720₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BX15M phạm vi 15m, thu phát Giảm 554.862₫ Cảm biến quang Autonics BX15M phạm vi 15m, thu phát
1.294.678₫ 1.849.540₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BX5M phạm vi 5m, phản xạ gương Giảm 514.668₫ Cảm biến quang Autonics BX5M phạm vi 5m, phản xạ gương
1.200.892₫ 1.715.560₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BX3M phạm vi 3m, phản xạ gương Giảm 678.216₫ Cảm biến quang Autonics BX3M phạm vi 3m, phản xạ gương
1.582.504₫ 2.260.720₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BX700 phạm vi 700mm, phản xạ khuếch tán Giảm 514.668₫ Cảm biến quang Autonics BX700 phạm vi 700mm, phản xạ khuếch tán
1.200.892₫ 1.715.560₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT30 phạm vi 25mm 12-24VDC Giảm 309.540₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT30 phạm vi 25mm 12-24VDC
722.260₫ 1.031.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT30 phạm vi 15mm 12-24VDC Giảm 309.540₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT30 phạm vi 15mm 12-24VDC
722.260₫ 1.031.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT18 phạm vi 14mm 12-24VDC Giảm 272.580₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT18 phạm vi 14mm 12-24VDC
636.020₫ 908.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT18 phạm vi 7mm 12-24VDC Giảm 272.580₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT18 phạm vi 7mm 12-24VDC
636.020₫ 908.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT12 phạm vi 8mm 12-24VDC Giảm 292.446₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT12 phạm vi 8mm 12-24VDC
682.374₫ 974.820₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT12 phạm vi 4mm 12-24VDC Giảm 292.446₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT12 phạm vi 4mm 12-24VDC
682.374₫ 974.820₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT30 phạm vi 15mm 12-24VDC Giảm 213.906₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT30 phạm vi 15mm 12-24VDC
499.114₫ 713.020₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCML30 phạm vi 15mm 110-220VAC Giảm 273.966₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCML30 phạm vi 15mm 110-220VAC
639.254₫ 913.220₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM30 phạm vi 15mm 110-220VAC Giảm 273.966₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM30 phạm vi 15mm 110-220VAC
639.254₫ 913.220₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT30 phạm vi 10mm 12-24VDC Giảm 213.906₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT30 phạm vi 10mm 12-24VDC
499.114₫ 713.020₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCML30 phạm vi 10mm 110-220VAC Giảm 273.966₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCML30 phạm vi 10mm 110-220VAC
639.254₫ 913.220₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM30 phạm vi 10mm 110-220VAC Giảm 273.966₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM30 phạm vi 10mm 110-220VAC
639.254₫ 913.220₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT18 phạm vi 8mm 12-24VDC Giảm 194.040₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT18 phạm vi 8mm 12-24VDC
452.760₫ 646.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCML18 phạm vi 8mm 110-220VAC Giảm 233.772₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCML18 phạm vi 8mm 110-220VAC
545.468₫ 779.240₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM18 phạm vi 8mm 110-220VAC Giảm 233.772₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM18 phạm vi 8mm 110-220VAC
545.468₫ 779.240₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT18 phạm vi 5mm 12-24VDC Giảm 194.040₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT18 phạm vi 5mm 12-24VDC
452.760₫ 646.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCML18 phạm vi 5mm 110-220VAC Giảm 233.772₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCML18 phạm vi 5mm 110-220VAC
545.468₫ 779.240₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM18 phạm vi 5mm 110-220VAC Giảm 233.772₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM18 phạm vi 5mm 110-220VAC
545.468₫ 779.240₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT12 phạm vi 4mm 12-24VDC Giảm 194.040₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT12 phạm vi 4mm 12-24VDC
452.760₫ 646.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM12 phạm vi 4mm 110-220VAC Giảm 233.772₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM12 phạm vi 4mm 110-220VAC
545.468₫ 779.240₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT12 phạm vi 2mm 12-24VDC Giảm 194.040₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT12 phạm vi 2mm 12-24VDC
452.760₫ 646.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM12 phạm vi 2mm 110-220VAC Giảm 233.772₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM12 phạm vi 2mm 110-220VAC
545.468₫ 779.240₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Bộ điều khiển cảm biến Autonics PA-12, đa dụng, 110-240VAC Giảm 203.742₫ Bộ điều khiển cảm biến Autonics PA-12, đa dụng, 110-240VAC
475.398₫ 679.140₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Bộ điều khiển cảm biến Autonics PA10-W, 2 kênh, 110-240VAC Giảm 537.768₫ Bộ điều khiển cảm biến Autonics PA10-W, 2 kênh, 110-240VAC
1.254.792₫ 1.792.560₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc

Autonics là một công ty sản xuất cảm biến, các sản phẩm tự động hóa và điều khiển chất lượng khác. Công ty có trụ sở tại Hàn Quốc và đã trở thành một trong những nhà sản xuất hàng đầu của các sản phẩm tự động hóa, điều khiển chất lượng và cảm biến trong và ngoài nước.

Các sản phẩm cảm biến của Autonics bao gồm các loại cảm biến quang học, cảm biến tiệm cận, cảm biến áp suất, cảm biến nhiệt độ, cảm biến lưu lượng, cảm biến đo lực và nhiều loại cảm biến khác. Autonics cũng cung cấp các bộ điều khiển cảm biến để điều khiển các thiết bị tự động hóa và giảm chi phí sản xuất.

Autonics đặt mục tiêu tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của các khách hàng ở nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm trong lĩnh vực sản xuất, nông nghiệp, dầu khí, điện tử, y tế, và nhiều lĩnh vực khác. Công ty luôn nỗ lực nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới và tiên tiến nhất để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường tự động hóa và các ứng dụng khác nhau.

Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Call Now
Shopee lazada zalo
x