Danh mục sản phẩm

Cảm biến Autonics

Cảm biến quang Autonics BYD50-DDT 50mm, phản xạ hội tụ, 12-24VDC Giảm 253.440₫ Cảm biến quang Autonics BYD50-DDT 50mm, phản xạ hội tụ, 12-24VDC
591.360₫ 844.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BYD30-DDT 30mm, phản xạ hội tụ, 12-24VDC Giảm 253.440₫ Cảm biến quang Autonics BYD30-DDT 30mm, phản xạ hội tụ, 12-24VDC
591.360₫ 844.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BX15M phạm vi 15m, thu phát Giảm 396.330₫ Cảm biến quang Autonics BX15M phạm vi 15m, thu phát
924.770₫ 1.321.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BX5M phạm vi 5m, phản xạ gương Giảm 367.620₫ Cảm biến quang Autonics BX5M phạm vi 5m, phản xạ gương
857.780₫ 1.225.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BX3M phạm vi 3m, phản xạ gương Giảm 484.440₫ Cảm biến quang Autonics BX3M phạm vi 3m, phản xạ gương
1.130.360₫ 1.614.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BX700 phạm vi 700mm, phản xạ khuếch tán Giảm 367.620₫ Cảm biến quang Autonics BX700 phạm vi 700mm, phản xạ khuếch tán
857.780₫ 1.225.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT30 phạm vi 25mm 12-24VDC Giảm 221.100₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT30 phạm vi 25mm 12-24VDC
515.900₫ 737.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT30 phạm vi 15mm 12-24VDC Giảm 221.100₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT30 phạm vi 15mm 12-24VDC
515.900₫ 737.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT18 phạm vi 14mm 12-24VDC Giảm 194.700₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT18 phạm vi 14mm 12-24VDC
454.300₫ 649.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT18 phạm vi 7mm 12-24VDC Giảm 194.700₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT18 phạm vi 7mm 12-24VDC
454.300₫ 649.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT12 phạm vi 8mm 12-24VDC Giảm 208.890₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT12 phạm vi 8mm 12-24VDC
487.410₫ 696.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT12 phạm vi 4mm 12-24VDC Giảm 208.890₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT12 phạm vi 4mm 12-24VDC
487.410₫ 696.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT30 phạm vi 15mm 12-24VDC Giảm 152.790₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT30 phạm vi 15mm 12-24VDC
356.510₫ 509.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCML30 phạm vi 15mm 110-220VAC Giảm 195.690₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCML30 phạm vi 15mm 110-220VAC
456.610₫ 652.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM30 phạm vi 15mm 110-220VAC Giảm 195.690₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM30 phạm vi 15mm 110-220VAC
456.610₫ 652.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT30 phạm vi 10mm 12-24VDC Giảm 152.790₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT30 phạm vi 10mm 12-24VDC
356.510₫ 509.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCML30 phạm vi 10mm 110-220VAC Giảm 195.690₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCML30 phạm vi 10mm 110-220VAC
456.610₫ 652.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM30 phạm vi 10mm 110-220VAC Giảm 195.690₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM30 phạm vi 10mm 110-220VAC
456.610₫ 652.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT18 phạm vi 8mm 12-24VDC Giảm 138.600₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT18 phạm vi 8mm 12-24VDC
323.400₫ 462.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCML18 phạm vi 8mm 110-220VAC Giảm 166.980₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCML18 phạm vi 8mm 110-220VAC
389.620₫ 556.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM18 phạm vi 8mm 110-220VAC Giảm 166.980₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM18 phạm vi 8mm 110-220VAC
389.620₫ 556.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT18 phạm vi 5mm 12-24VDC Giảm 138.600₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT18 phạm vi 5mm 12-24VDC
323.400₫ 462.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCML18 phạm vi 5mm 110-220VAC Giảm 166.980₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCML18 phạm vi 5mm 110-220VAC
389.620₫ 556.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM18 phạm vi 5mm 110-220VAC Giảm 166.980₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM18 phạm vi 5mm 110-220VAC
389.620₫ 556.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT12 phạm vi 4mm 12-24VDC Giảm 138.600₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT12 phạm vi 4mm 12-24VDC
323.400₫ 462.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM12 phạm vi 4mm 110-220VAC Giảm 166.980₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM12 phạm vi 4mm 110-220VAC
389.620₫ 556.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT12 phạm vi 2mm 12-24VDC Giảm 138.600₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT12 phạm vi 2mm 12-24VDC
323.400₫ 462.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM12 phạm vi 2mm 110-220VAC Giảm 166.980₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM12 phạm vi 2mm 110-220VAC
389.620₫ 556.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Bộ điều khiển cảm biến Autonics PA-12, đa dụng, 110-240VAC Giảm 145.530₫ Bộ điều khiển cảm biến Autonics PA-12, đa dụng, 110-240VAC
339.570₫ 485.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Bộ điều khiển cảm biến Autonics PA10-W, 2 kênh, 110-240VAC Giảm 384.120₫ Bộ điều khiển cảm biến Autonics PA10-W, 2 kênh, 110-240VAC
896.280₫ 1.280.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc

Autonics là một công ty sản xuất cảm biến, các sản phẩm tự động hóa và điều khiển chất lượng khác. Công ty có trụ sở tại Hàn Quốc và đã trở thành một trong những nhà sản xuất hàng đầu của các sản phẩm tự động hóa, điều khiển chất lượng và cảm biến trong và ngoài nước.

Các sản phẩm cảm biến của Autonics bao gồm các loại cảm biến quang học, cảm biến tiệm cận, cảm biến áp suất, cảm biến nhiệt độ, cảm biến lưu lượng, cảm biến đo lực và nhiều loại cảm biến khác. Autonics cũng cung cấp các bộ điều khiển cảm biến để điều khiển các thiết bị tự động hóa và giảm chi phí sản xuất.

Autonics đặt mục tiêu tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của các khách hàng ở nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm trong lĩnh vực sản xuất, nông nghiệp, dầu khí, điện tử, y tế, và nhiều lĩnh vực khác. Công ty luôn nỗ lực nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới và tiên tiến nhất để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường tự động hóa và các ứng dụng khác nhau.

Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Call Now
Shopee lazada zalo
x