Danh mục sản phẩm

MCCB

(đang cập nhật)

MCCB Fuji Electric 3P 70kA, BW800HAG, dòng cắt cao Giảm 19.561.300₫ MCCB Fuji Electric 3P 70kA, BW800HAG, dòng cắt cao
21.191.500₫ 40.752.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB Fuji Electric 3P 70kA, BW630HAG, dòng cắt cao Giảm 13.167.300₫ MCCB Fuji Electric 3P 70kA, BW630HAG, dòng cắt cao
14.264.500₫ 27.431.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB Fuji Electric 3P 50kA, BW400RAG, dòng cắt cao Giảm 5.370.800₫ MCCB Fuji Electric 3P 50kA, BW400RAG, dòng cắt cao
5.818.400₫ 11.189.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB Fuji Electric 3P 50kA, BW250RAG, dòng cắt cao Giảm 3.630.500₫ MCCB Fuji Electric 3P 50kA, BW250RAG, dòng cắt cao
3.933.100₫ 7.563.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB Fuji Electric 3P 50kA, BW160RAG, dòng cắt cao Giảm 3.044.400₫ MCCB Fuji Electric 3P 50kA, BW160RAG, dòng cắt cao
3.298.200₫ 6.342.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB Fuji Electric 3P 50kA, BW125RAG, dòng cắt cao Giảm 2.274.600₫ MCCB Fuji Electric 3P 50kA, BW125RAG, dòng cắt cao
2.464.200₫ 4.738.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB Fuji Electric 3P 50kA, BW63RAG, dòng cắt cao Giảm 603.500₫ MCCB Fuji Electric 3P 50kA, BW63RAG, dòng cắt cao
653.800₫ 1.257.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB Fuji Electric 3P 50kA, BW50RAG, dòng cắt cao Giảm 616.700₫ MCCB Fuji Electric 3P 50kA, BW50RAG, dòng cắt cao
668.100₫ 1.284.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB Fuji Electric 3P 50kA, BW800RAG, dòng cắt tiêu chuẩn Giảm 10.730.000₫ MCCB Fuji Electric 3P 50kA, BW800RAG, dòng cắt tiêu chuẩn
11.624.200₫ 22.354.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB Fuji Electric 3P 50kA, BW630RAG, dòng cắt tiêu chuẩn Giảm 7.907.300₫ MCCB Fuji Electric 3P 50kA, BW630RAG, dòng cắt tiêu chuẩn
8.566.300₫ 16.473.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB Fuji Electric 3P 36kA, BW400SAG, dòng cắt tiêu chuẩn Giảm 4.403.000₫ MCCB Fuji Electric 3P 36kA, BW400SAG, dòng cắt tiêu chuẩn
4.769.900₫ 9.172.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB Fuji Electric 3P 30kA, BW400EAG, dòng cắt tiêu chuẩn Giảm 3.344.400₫ MCCB Fuji Electric 3P 30kA, BW400EAG, dòng cắt tiêu chuẩn
3.623.000₫ 6.967.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB Fuji Electric 3P 36kA, BW253S0, dòng cắt tiêu chuẩn Giảm 2.805.800₫ MCCB Fuji Electric 3P 36kA, BW253S0, dòng cắt tiêu chuẩn
3.039.600₫ 5.845.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB Fuji Electric 3P 36kA, BW163S0, dòng cắt tiêu chuẩn Giảm 2.338.500₫ MCCB Fuji Electric 3P 36kA, BW163S0, dòng cắt tiêu chuẩn
2.533.400₫ 4.871.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB Fuji Electric 3P 36kA, BW125SAG, dòng cắt tiêu chuẩn Giảm 2.025.900₫ MCCB Fuji Electric 3P 36kA, BW125SAG, dòng cắt tiêu chuẩn
2.194.800₫ 4.220.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB Fuji Electric 3P 30kA, BW125JAG, dòng cắt tiêu chuẩn Giảm 1.211.200₫ MCCB Fuji Electric 3P 30kA, BW125JAG, dòng cắt tiêu chuẩn
1.312.200₫ 2.523.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB Fuji Electric 3P 30kA, BW103S0, dòng cắt tiêu chuẩn Giảm 1.029.600₫ MCCB Fuji Electric 3P 30kA, BW103S0, dòng cắt tiêu chuẩn
1.115.400₫ 2.145.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB Fuji Electric 3P 7.5kA, BW63SAG, dòng cắt tiêu chuẩn Giảm 598.800₫ MCCB Fuji Electric 3P 7.5kA, BW63SAG, dòng cắt tiêu chuẩn
648.600₫ 1.247.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB Fuji Electric 3P 7.5kA, BW50SAG, dòng cắt tiêu chuẩn Giảm 587.100₫ MCCB Fuji Electric 3P 7.5kA, BW50SAG, dòng cắt tiêu chuẩn
636.100₫ 1.223.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB Fuji Electric 3P 2.5kA, BW32SAG, dòng cắt tiêu chuẩn Giảm 477.300₫ MCCB Fuji Electric 3P 2.5kA, BW32SAG, dòng cắt tiêu chuẩn
517.100₫ 994.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB Fuji Electric 3P 36kA, BW800EAG, loại kinh tế Giảm 9.014.000₫ MCCB Fuji Electric 3P 36kA, BW800EAG, loại kinh tế
9.765.200₫ 18.779.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB Fuji Electric 3P 36kA, BW630EAG, loại kinh tế Giảm 6.564.100₫ MCCB Fuji Electric 3P 36kA, BW630EAG, loại kinh tế
7.111.100₫ 13.675.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB Fuji Electric 3P 36kA, BW403S0, loại kinh tế Giảm 2.863.300₫ MCCB Fuji Electric 3P 36kA, BW403S0, loại kinh tế
3.102.000₫ 5.965.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB Fuji Electric 3P 18kA, BW253E0, loại kinh tế Giảm 1.428.800₫ MCCB Fuji Electric 3P 18kA, BW253E0, loại kinh tế
1.547.800₫ 2.976.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB Fuji Electric 3P 18kA, BW163E0, loại kinh tế Giảm 1.428.800₫ MCCB Fuji Electric 3P 18kA, BW163E0, loại kinh tế
1.547.800₫ 2.976.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB Fuji Electric 3P 18kA, BW103E0, loại kinh tế Giảm 787.800₫ MCCB Fuji Electric 3P 18kA, BW103E0, loại kinh tế
853.400₫ 1.641.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB Fuji Electric 3P 10kA, BW100EAG, loại kinh tế Giảm 784.100₫ MCCB Fuji Electric 3P 10kA, BW100EAG, loại kinh tế
849.400₫ 1.633.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB Fuji Electric 3P 2.5kA, BW63EAG, loại kinh tế Giảm 480.500₫ MCCB Fuji Electric 3P 2.5kA, BW63EAG, loại kinh tế
520.500₫ 1.001.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB Fuji Electric 3P 2.5kA, BW50EAG, loại kinh tế Giảm 478.900₫ MCCB Fuji Electric 3P 2.5kA, BW50EAG, loại kinh tế
518.800₫ 997.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB Fuji Electric 3P 1.5kA, BW32AAG, loại kinh tế Giảm 330.500₫ MCCB Fuji Electric 3P 1.5kA, BW32AAG, loại kinh tế
358.100₫ 688.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng