Danh mục sản phẩm

Autonics

Cảm biến quang Autonics BYD50-DDT 50mm, phản xạ hội tụ, 12-24VDC Giảm 354.816₫ Cảm biến quang Autonics BYD50-DDT 50mm, phản xạ hội tụ, 12-24VDC
827.904₫ 1.182.720₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BYD30-DDT 30mm, phản xạ hội tụ, 12-24VDC Giảm 354.816₫ Cảm biến quang Autonics BYD30-DDT 30mm, phản xạ hội tụ, 12-24VDC
827.904₫ 1.182.720₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BX15M phạm vi 15m, thu phát Giảm 554.862₫ Cảm biến quang Autonics BX15M phạm vi 15m, thu phát
1.294.678₫ 1.849.540₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BX5M phạm vi 5m, phản xạ gương Giảm 514.668₫ Cảm biến quang Autonics BX5M phạm vi 5m, phản xạ gương
1.200.892₫ 1.715.560₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BX3M phạm vi 3m, phản xạ gương Giảm 678.216₫ Cảm biến quang Autonics BX3M phạm vi 3m, phản xạ gương
1.582.504₫ 2.260.720₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến quang Autonics BX700 phạm vi 700mm, phản xạ khuếch tán Giảm 514.668₫ Cảm biến quang Autonics BX700 phạm vi 700mm, phản xạ khuếch tán
1.200.892₫ 1.715.560₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT30 phạm vi 25mm 12-24VDC Giảm 309.540₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT30 phạm vi 25mm 12-24VDC
722.260₫ 1.031.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT30 phạm vi 15mm 12-24VDC Giảm 309.540₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT30 phạm vi 15mm 12-24VDC
722.260₫ 1.031.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT18 phạm vi 14mm 12-24VDC Giảm 272.580₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT18 phạm vi 14mm 12-24VDC
636.020₫ 908.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT18 phạm vi 7mm 12-24VDC Giảm 272.580₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT18 phạm vi 7mm 12-24VDC
636.020₫ 908.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT12 phạm vi 8mm 12-24VDC Giảm 292.446₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT12 phạm vi 8mm 12-24VDC
682.374₫ 974.820₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT12 phạm vi 4mm 12-24VDC Giảm 292.446₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRDWT12 phạm vi 4mm 12-24VDC
682.374₫ 974.820₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT30 phạm vi 15mm 12-24VDC Giảm 213.906₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT30 phạm vi 15mm 12-24VDC
499.114₫ 713.020₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCML30 phạm vi 15mm 110-220VAC Giảm 273.966₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCML30 phạm vi 15mm 110-220VAC
639.254₫ 913.220₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM30 phạm vi 15mm 110-220VAC Giảm 273.966₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM30 phạm vi 15mm 110-220VAC
639.254₫ 913.220₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT30 phạm vi 10mm 12-24VDC Giảm 213.906₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT30 phạm vi 10mm 12-24VDC
499.114₫ 713.020₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCML30 phạm vi 10mm 110-220VAC Giảm 273.966₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCML30 phạm vi 10mm 110-220VAC
639.254₫ 913.220₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM30 phạm vi 10mm 110-220VAC Giảm 273.966₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM30 phạm vi 10mm 110-220VAC
639.254₫ 913.220₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT18 phạm vi 8mm 12-24VDC Giảm 194.040₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT18 phạm vi 8mm 12-24VDC
452.760₫ 646.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCML18 phạm vi 8mm 110-220VAC Giảm 233.772₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCML18 phạm vi 8mm 110-220VAC
545.468₫ 779.240₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM18 phạm vi 8mm 110-220VAC Giảm 233.772₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM18 phạm vi 8mm 110-220VAC
545.468₫ 779.240₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT18 phạm vi 5mm 12-24VDC Giảm 194.040₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT18 phạm vi 5mm 12-24VDC
452.760₫ 646.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCML18 phạm vi 5mm 110-220VAC Giảm 233.772₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCML18 phạm vi 5mm 110-220VAC
545.468₫ 779.240₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM18 phạm vi 5mm 110-220VAC Giảm 233.772₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM18 phạm vi 5mm 110-220VAC
545.468₫ 779.240₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT12 phạm vi 4mm 12-24VDC Giảm 194.040₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT12 phạm vi 4mm 12-24VDC
452.760₫ 646.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM12 phạm vi 4mm 110-220VAC Giảm 233.772₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM12 phạm vi 4mm 110-220VAC
545.468₫ 779.240₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT12 phạm vi 2mm 12-24VDC Giảm 194.040₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCMT12 phạm vi 2mm 12-24VDC
452.760₫ 646.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM12 phạm vi 2mm 110-220VAC Giảm 233.772₫ Cảm biến tiệm cận Autonics PRCM12 phạm vi 2mm 110-220VAC
545.468₫ 779.240₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Bộ điều khiển cảm biến Autonics PA-12, đa dụng, 110-240VAC Giảm 203.742₫ Bộ điều khiển cảm biến Autonics PA-12, đa dụng, 110-240VAC
475.398₫ 679.140₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc
Bộ điều khiển cảm biến Autonics PA10-W, 2 kênh, 110-240VAC Giảm 537.768₫ Bộ điều khiển cảm biến Autonics PA10-W, 2 kênh, 110-240VAC
1.254.792₫ 1.792.560₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng Xuất xứ Hàn Quốc

1. Tổng quan về tập đoàn Autonics 

Tập đoàn Autonics thành lập năm 1977 chuyên  phát triển, sản xuất và cung cấp các sản phẩm tự động hóa trên phạm vi toàn cầu. Cho đến nay, Autonics đã trở thành một trong những nhà cung cấp đáng tin cậy về các giải pháp tự động hóa công nghiệp hàng đầu thế giới và đạt tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ bằng việc mở rộng mạng lưới kinh doanh trên toàn cầu. Autonic đã đã có 13 văn phòng quốc tế và 150 nhà phân phối trên khắp 100 quốc gia.

Nhà máy sản xuất của thương hiệu Autonics tại Việt Nam 

Với sứ mệnh “ Nâng cao chất lượng cuộc sống con người thông qua việc cung cấp các giá trị mới giúp thế giới trở nên thuận tiện hơn”, Autonics luôn không ngừng nỗ lực để đem tới cho khách hàng những sản phẩm, giải pháp tự động hóa toàn diện với chất lượng hàng đầu nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.

2. Các sản phẩm của Autonics 

Thiết bị điện Autonics 

  • Sản phẩm cốt lõi của Autonics bao gồm cảm biến, bộ điều khiển, thiết bị chuyển động, thiết bị đo lường, hệ thống khắc laser, thiết bị kết nối,…

  • Các dòng thiết bị điện của Autonics được các kỹ sư tin dùng và ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau bao gồm sản xuất và đóng gói thực phẩm, chế biến nhựa và cao su, thiết bị bán dẫn và máy móc gia công kim loại,…
  • Công nghệ của Autonics cũng được áp dụng rộng rãi trong các thiết bị tự động hàng ngày bao gồm thang máy, cửa an toàn, máy ATM, CCTV và thiết bị điện tử văn phòng.

3. Điện City tự hào là đối tác tin cậy của Autonics 

Điện City tự hào là nhà phân phối của tập đoàn Autonics tại Việt Nam. Tất cả các sản phẩm Autonics được Điện City phân phối luôn được đảm bảo với mức giá cạnh tranh nhất thị trường đi kèm nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn, dịch vụ chăm sóc hỗ trợ tốt nhất:

  • Đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng và kỹ sư chuyên nghiệp, có trình độ chuyên môn cao cùng sự am hiểu sâu rộng về ngành điện cũng như từng thiết bị, luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng giải đáp thắc mắc 24/7.

  • Ngay cả khi khách hàng đã mua sản phẩm do Điện City cung cấp thì chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng để hỗ trợ, chăm sóc, giải đáp từng vấn đề, nhằm đem lại những trải nghiệm mua hàng tốt nhất tại Điện City.

Hãy đến với Điện City và cùng trải nghiệm mua sắm những sản phẩm chất lượng với giá ưu đãi nhất.

Tải catalog miễn phí tại đây.

Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Call Now
Shopee lazada zalo
x