Danh mục sản phẩm

MCCB Fuji Electric

MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 70kA, BW800HAG, dòng cắt cao Giảm 648.991₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 70kA, BW800HAG, dòng cắt cao
20.984.049₫ 21.633.040₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 70kA, BW630HAG, dòng cắt cao Giảm 436.842₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 70kA, BW630HAG, dòng cắt cao
14.124.562₫ 14.561.404₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW400RAG, dòng cắt cao Giảm 119.251₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW400RAG, dòng cắt cao
5.843.277₫ 5.962.528₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW250RAG, dòng cắt cao Giảm 80.606₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW250RAG, dòng cắt cao
3.949.706₫ 4.030.312₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW160RAG, dòng cắt cao Giảm 67.599₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW160RAG, dòng cắt cao
3.312.349₫ 3.379.948₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW125RAG, dòng cắt cao Giảm 50.508₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW125RAG, dòng cắt cao
2.474.872₫ 2.525.380₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW63RAG, dòng cắt cao Giảm 616.176₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW63RAG, dòng cắt cao
667.524₫ 1.283.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW50RAG, dòng cắt cao Giảm 629.904₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW50RAG, dòng cắt cao
682.396₫ 1.312.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW800RAG, dòng cắt tiêu chuẩn Giảm 356.001₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW800RAG, dòng cắt tiêu chuẩn
11.510.711₫ 11.866.712₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW630RAG, dòng cắt tiêu chuẩn Giảm 174.883₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW630RAG, dòng cắt tiêu chuẩn
8.569.281₫ 8.744.164₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 36kA, BW400SAG, dòng cắt tiêu chuẩn Giảm 97.766₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 36kA, BW400SAG, dòng cắt tiêu chuẩn
4.790.546₫ 4.888.312₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 30kA, BW400EAG, dòng cắt tiêu chuẩn Giảm 87.367₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 30kA, BW400EAG, dòng cắt tiêu chuẩn
4.280.997₫ 4.368.364₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 36kA, BW253S0, dòng cắt tiêu chuẩn Giảm 62.302₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 36kA, BW253S0, dòng cắt tiêu chuẩn
3.052.810₫ 3.115.112₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 36kA, BW163S0, dòng cắt tiêu chuẩn Giảm 51.926₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 36kA, BW163S0, dòng cắt tiêu chuẩn
2.544.382₫ 2.596.308₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 36kA, BW125SAG, dòng cắt tiêu chuẩn Giảm 44.959₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 36kA, BW125SAG, dòng cắt tiêu chuẩn
2.203.001₫ 2.247.960₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat)Fuji Electric 3P 30kA, BW125JAG, dòng cắt tiêu chuẩn Giảm 1.240.800₫ MCCB (Aptomat)Fuji Electric 3P 30kA, BW125JAG, dòng cắt tiêu chuẩn
1.344.200₫ 2.585.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 30kA, BW103S0, dòng cắt tiêu chuẩn Giảm 1.054.944₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 30kA, BW103S0, dòng cắt tiêu chuẩn
1.142.856₫ 2.197.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 7.5kA, BW63SAG, dòng cắt tiêu chuẩn Giảm 611.952₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 7.5kA, BW63SAG, dòng cắt tiêu chuẩn
662.948₫ 1.274.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 7.5kA, BW50SAG, dòng cắt tiêu chuẩn Giảm 599.280₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 7.5kA, BW50SAG, dòng cắt tiêu chuẩn
649.220₫ 1.248.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 2.5kA, BW32SAG, dòng cắt tiêu chuẩn Giảm 487.872₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 2.5kA, BW32SAG, dòng cắt tiêu chuẩn
528.528₫ 1.016.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 36kA, BW800EAG, loại kinh tế Giảm 199.376₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 36kA, BW800EAG, loại kinh tế
9.769.440₫ 9.968.816₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 36kA, BW630EAG, loại kinh tế Giảm 145.185₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 36kA, BW630EAG, loại kinh tế
7.114.067₫ 7.259.252₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 36kA, BW403S0, loại kinh tế Giảm 70.631₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 36kA, BW403S0, loại kinh tế
3.460.897₫ 3.531.528₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 18kA, BW253E0, loại kinh tế Giảm 1.722.864₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 18kA, BW253E0, loại kinh tế
1.866.436₫ 3.589.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 18kA, BW163E0, loại kinh tế Giảm 1.722.864₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 18kA, BW163E0, loại kinh tế
1.866.436₫ 3.589.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 18kA, BW103E0, loại kinh tế Giảm 949.344₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 18kA, BW103E0, loại kinh tế
1.028.456₫ 1.977.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB  (Aptomat) Fuji Electric 3P 10kA, BW100EAG, loại kinh tế Giảm 799.920₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 10kA, BW100EAG, loại kinh tế
866.580₫ 1.666.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 2.5kA, BW63EAG, loại kinh tế Giảm 489.984₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 2.5kA, BW63EAG, loại kinh tế
530.816₫ 1.020.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 2.5kA, BW50EAG, loại kinh tế Giảm 488.928₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 2.5kA, BW50EAG, loại kinh tế
529.672₫ 1.018.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 1.5kA, BW32AAG, loại kinh tế Giảm 337.392₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 1.5kA, BW32AAG, loại kinh tế
365.508₫ 702.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Chat Zalo
Đăng ký nhận thông tin
x