Danh mục sản phẩm

MCCB Fuji Electric

MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 70kA, BW800HAG, dòng cắt cao Giảm 423.830₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 70kA, BW800HAG, dòng cắt cao
20.767.670₫ 21.191.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 70kA, BW630HAG, dòng cắt cao Giảm 285.290₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 70kA, BW630HAG, dòng cắt cao
13.979.210₫ 14.264.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW400RAG, dòng cắt cao Giảm 58.184₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW400RAG, dòng cắt cao
5.760.216₫ 5.818.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW250RAG, dòng cắt cao Giảm 39.331₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW250RAG, dòng cắt cao
3.893.769₫ 3.933.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW160RAG, dòng cắt cao Giảm 32.982₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW160RAG, dòng cắt cao
3.265.218₫ 3.298.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW125RAG, dòng cắt cao Giảm 24.642₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW125RAG, dòng cắt cao
2.439.558₫ 2.464.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW63RAG, dòng cắt cao Giảm 603.500₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW63RAG, dòng cắt cao
653.800₫ 1.257.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW50RAG, dòng cắt cao Giảm 616.700₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW50RAG, dòng cắt cao
668.100₫ 1.284.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW800RAG, dòng cắt tiêu chuẩn Giảm 232.484₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW800RAG, dòng cắt tiêu chuẩn
11.391.716₫ 11.624.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW630RAG, dòng cắt tiêu chuẩn Giảm 85.663₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 50kA, BW630RAG, dòng cắt tiêu chuẩn
8.480.637₫ 8.566.300₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 36kA, BW400SAG, dòng cắt tiêu chuẩn Giảm 47.699₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 36kA, BW400SAG, dòng cắt tiêu chuẩn
4.722.201₫ 4.769.900₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 30kA, BW400EAG, dòng cắt tiêu chuẩn Giảm 36.230₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 30kA, BW400EAG, dòng cắt tiêu chuẩn
3.586.770₫ 3.623.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 36kA, BW253S0, dòng cắt tiêu chuẩn Giảm 30.396₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 36kA, BW253S0, dòng cắt tiêu chuẩn
3.009.204₫ 3.039.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 36kA, BW163S0, dòng cắt tiêu chuẩn Giảm 25.334₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 36kA, BW163S0, dòng cắt tiêu chuẩn
2.508.066₫ 2.533.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 36kA, BW125SAG, dòng cắt tiêu chuẩn Giảm 21.948₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 36kA, BW125SAG, dòng cắt tiêu chuẩn
2.172.852₫ 2.194.800₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat)Fuji Electric 3P 30kA, BW125JAG, dòng cắt tiêu chuẩn Giảm 1.211.200₫ MCCB (Aptomat)Fuji Electric 3P 30kA, BW125JAG, dòng cắt tiêu chuẩn
1.312.200₫ 2.523.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 30kA, BW103S0, dòng cắt tiêu chuẩn Giảm 1.029.600₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 30kA, BW103S0, dòng cắt tiêu chuẩn
1.115.400₫ 2.145.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 7.5kA, BW63SAG, dòng cắt tiêu chuẩn Giảm 598.800₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 7.5kA, BW63SAG, dòng cắt tiêu chuẩn
648.600₫ 1.247.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 7.5kA, BW50SAG, dòng cắt tiêu chuẩn Giảm 587.100₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 7.5kA, BW50SAG, dòng cắt tiêu chuẩn
636.100₫ 1.223.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 2.5kA, BW32SAG, dòng cắt tiêu chuẩn Giảm 477.300₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 2.5kA, BW32SAG, dòng cắt tiêu chuẩn
517.100₫ 994.400₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 36kA, BW800EAG, loại kinh tế Giảm 97.652₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 36kA, BW800EAG, loại kinh tế
9.667.548₫ 9.765.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 36kA, BW630EAG, loại kinh tế Giảm 71.111₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 36kA, BW630EAG, loại kinh tế
7.039.989₫ 7.111.100₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 36kA, BW403S0, loại kinh tế Giảm 31.020₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 36kA, BW403S0, loại kinh tế
3.070.980₫ 3.102.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 18kA, BW253E0, loại kinh tế Giảm 1.428.800₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 18kA, BW253E0, loại kinh tế
1.547.800₫ 2.976.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 18kA, BW163E0, loại kinh tế Giảm 1.428.800₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 18kA, BW163E0, loại kinh tế
1.547.800₫ 2.976.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 18kA, BW103E0, loại kinh tế Giảm 787.800₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 18kA, BW103E0, loại kinh tế
853.400₫ 1.641.200₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB  (Aptomat) Fuji Electric 3P 10kA, BW100EAG, loại kinh tế Giảm 784.100₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 10kA, BW100EAG, loại kinh tế
849.400₫ 1.633.500₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 2.5kA, BW63EAG, loại kinh tế Giảm 480.500₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 2.5kA, BW63EAG, loại kinh tế
520.500₫ 1.001.000₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 2.5kA, BW50EAG, loại kinh tế Giảm 478.900₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 2.5kA, BW50EAG, loại kinh tế
518.800₫ 997.700₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 1.5kA, BW32AAG, loại kinh tế Giảm 330.500₫ MCCB (Aptomat) Fuji Electric 3P 1.5kA, BW32AAG, loại kinh tế
358.100₫ 688.600₫
1 Đổi 1 trong 7 ngày Bảo hành 12 tháng
Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng

Chat Zalo